Wiersze SERWIS MIŁOŚNIKÓW POEZJI GRUPA AUTORÓW BEJ

logowanie
Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj

W chwili śmierci

Proszê, nie zostawiaj mnie tu samej-
tego na pewno nie zniosê
A wszystko, co mam to twoje ciep³o
Nie odchodŸ, potrzebujê ciê
Znowu kwiaty przedar³y siê przez cieñ
Spojrza³y w lustro- teraz mogê wzi¹æ
od³amek szk³a. Odbija siê w nim
ca³a moja przesz³oœæ.
Widzê rzeczy, o których zapomnia³am
pod wp³ywem chwil spêdzonych z tob¹
Poczu³am siê ura¿ona- nie chcê ich pamiêtaæ
Nie odchodŸ... nie teraz
Proszê, nie pozwól mi tu umrzeæ
Szk³o- zabierz je ode mnie
Wszystko, co mam to twoja mi³oœæ
Bojê siê, nie koñcz tego
Znowu zgubi³am siê w znajomym mi miejscu
Z zakrwawionymi rêkoma... boli
Ca³a moja przesz³oœæ teraz bardziej krwawi
Jeszcze nie czujê siê wyzwolona
Raczej jak ma³e dziecko szukaj¹ce pomocy
Ca³y dzieñ szuka³am wieczora, a przecie¿
bojê siê nocy...
Tonê- nie wyci¹gaj teraz r¹k,
pozwól mi umrzeæ i poczuæ
wolnoϾ
Czy spotkamy siê po mojej œmierci?
Wci¹¿ pamiêtam jak pachnie twe cia³o.
Nie umiem p³ywaæ-chyba znalaz³am
sposób na œmieræ
A w oko³o mnie ta piêkna woda,
Widzê jedynie krew
Jak g³êboko musi byæ mi³oœæ,
która ci¹gnie mnie na samo dno?
Mo¿e znalaz³am siê w innym
wymierze, odkry³am prastare miasto?
Chcê jedynie zapomnieæ.
Wiêc, to bez znaczenia gdzie
jestem- jestem g³êboko
Myœla³am, ¿e utonê- nie
umiem p³ywaæ. Dno...
Czerwieñ i cieñ przesz³oœci-
tak wygl¹da dno. Nie ma
tu miejsca na œmieræ.
Chyba, ¿e ból sta³by siê silniejszy
Wiêc, to bez znaczenia gdzie
jestem- jestem g³êboko
na dnie ale wiem, ¿e pada
Czujê na sobie krople deszczu,
próbuj¹ zmyæ ca³¹ krew, czy zd¹¿¹?
Czy nie jest za póŸno na ¿ycie?
Czujê siê jak ma³e zagubione
dziecko, które nie wie jak wróciæ
do domu i boi siê rozmawiaæ z obcymi.
Tak, to jest zupe³nie to samo uczucie-
Dosta³am nowe cia³o. Mogê
Zacz¹æ wszystko od pocz¹tku.
Wiêc, to bez znaczenia gdzie
jestem- mam nowe wspomnienia.
Gdzie ty jesteœ?
Nie odchodŸ... twój g³os przypomina
mi dzieciñstwo.

Dodano: 2006-07-17 12:16:34
Ten wiersz przeczytano 364 razy
Oddanych głosów: 0
Rodzaj Nieregularny Klimat Melancholijny Tematyka Życie
Aby zagłosować zaloguj się w serwisie
zaloguj się aby dodać komentarz »

Komentarze (0)

Jeszcze nie skomentowano tego wiersza.

Dodaj swój wiersz

Ostatnie komentarze

Wiersze znanych

Adam Mickiewicz Franciszek Karpiński
Juliusz Słowacki Wisława Szymborska
Leopold Staff Konstanty Ildefons Gałczyński
Adam Asnyk Krzysztof Kamil Baczyński
Halina Poświatowska Jan Lechoń
Tadeusz Borowski Jan Brzechwa
Czesław Miłosz Kazimierz Przerwa-Tetmajer

więcej »

Autorzy na topie

kazap

Ola

Bella Jagódka

anna

AMOR1988

marcepani


więcej »