Wiersze SERWIS MIŁOŚNIKÓW POEZJI GRUPA AUTORÓW BEJ

logowanie
Zaloguj
Nie pamiętasz hasła?
Szukaj

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności Kobieta.pl/wiersze1. ZASADY OGÓLNE
1.1 Burda udostępnia serwis www.kobieta.pl/wiersze/ bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
1.2 Wydawcą serwisu tematycznego www.kobieta.pl/wiersze/ jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 (zwana dalej Burda). Poniższy Regulamin i polityka prywatności www.kobieta.pl/wiersze/ określają zasady funkcjonowania serwisu internetowego Kobieta.pl/wiersze
1.3 Celem serwisu www.kobieta.pl/wiersze/ jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do treści opublikowanych w ramach www.kobieta.pl/wiersze/, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami, wyrażania swoich opinii, umieszczania w serwisie samodzielnie utworów.

2. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH
2.1 Burda opracowała niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. Burda dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych Burdy nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne.
2.3 Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności w celu realizacji promocji i konkursów oraz przyznania nagród uznaniowych.

3. COOKIES, IP
3.1 Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3.2 Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Burda przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
- utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
- lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
- tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
- prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
- tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
3.3 Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu www.kobieta.pl/wiersze/. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.
3.4 W serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. ZABRONIONE TREŚCI
4.1 W serwisie
www.kobieta.pl/wiersze nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.
4.2 Zabrania się użytkownikom publikowania w serwisie wszelkich zawartości (utworów) takich jak: teksty, zdjęcia oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:
- zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
- zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
- obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
- przedstawiających przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej;
- naruszające prawo do prywatności;
- zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora
- treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
- treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum)
- zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść
www.kobieta.pl/wiersze
4.3 Burda zastrzega, że w publikowanych samodzielnie przez Użytkowników treściach nie mogą znaleźć się treści reklamujące działalność innych przedsiębiorców lub też naruszające prawa lub interesy Burdy. Treści zawierające takie informacje, o których mowa powyżej mogą być niezwłocznie usunięte przez Burdę.
Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu użytkownika.
Burda ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, utworów samodzielnie zamieszczonych na łamach www.kobieta.pl/wiersze/ przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają w/w normy, naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z niniejszym Regulaminem bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika. W takim przypadku jeśli użytkownik naruszył prawa osób trzecich Burda może przekazać posiadane informacje na temat użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań, w szczególności wyjaśniających.
Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, sprzeczne w powyższym, po zgłoszeniu do moderatora serwisu lub z użyciem właściwego formularza, będą usuwane. Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować i usunąć utwór wstawiony poprzez użytkownika.


5. PRAWA Burdy
5.1 Burda zastrzega sobie prawo do:
- zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie;
- czasowego zawieszania działania serwisu;
- trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez użytkowników treści;
- niezwłocznego, nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku) bez wcześniejszego powiadomienia ani też wyjaśnień dla użytkownika, w przypadku złamania zasad regulaminu;
- czasowego zablokowania lub też trwałego usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie;

5.2 Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.


5.3 Na stronach serwisu www.kobieta.pl/wiersze/ mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Burda nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1 Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w serwisie www.kobieta.pl/wiersze/ nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
6.2 Użytkownik Serwisu oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w Serwisie materiały (w szczególności opinie, komentarze, itp.), są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystywane w serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Użytkownik zapewnia, iż materiały
1/ są przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze,
2/ nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń,
3/ uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na korzystanie z tych materiałów, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem.
Burdzie przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały zamieścił w Serwisie, a gdyby Burda poniosło jakąkolwiek szkodę Użytkownik zobowiązuje się do jej niezwłocznego naprawienia w całości.

6.3 Użytkownicy Serwisu poprzez zamieszczenie swoich materiałów w Serwisie upoważniają Burdę do bezpłatnego wykorzystywania tych treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie:
1/ utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
2/ wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób;
3/ wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
4/ wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Burdy oraz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności, a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu; utrwalenie audiowizualne jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
5/ publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechniania każdego utworu poprzez wprowadzanie utworu do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie), reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, w tym telekomunikacyjnych, m.in. SMS, IVR, WAP i MMS.
6/ wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik/Autor danego utworu (treści) udziela Burdzie na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji w/w treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie z pamięcią, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD, nośniku DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik/Autor udziela także Burdzie zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym ustępem praw do w/w materiałów.

Użytkownik wyraża ponadto zgodę aby jego materiały były wykorzystywane stosownie do potrzeb Burda i/lub podmiotu przez Burda wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. 

7JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM SERWISU www.kobieta.pl/wiersze


7.1 W serwisie www.kobieta.pl/wiersze zarejestrować może się każdy. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Każdy Użytkownik serwisu www.kobieta.pl/wiersze może mieć założone najwyżej jedno konto.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed rejestracją w Serwisie każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rejestrując się i zakładając Profil Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.2 Po rejestracji konta w serwisie na podany adres poczty elektronicznej wysyłany jest e-mail informacyjny z linkiem aktywującym konto. Aby móc korzystać z konta, należy kliknąć na otrzymany link i przejść na stronę, do której on prowadzi.
Użytkownik zamieszczający wiersze w serwisie www.kobieta.pl/wiersze wyraża zgodę na wysyłanie swoich utworów przez www.kobieta.pl/wiersze do subskrybentów serwisu. Rozsyłane utwory podpisywane są pseudonimem użytkownika, wskazanym przez niego podczas rejestracji.
Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
- wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Burdę zawartych w formularzu danych, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;
- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.


Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu rejestracyjnym przez Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w zakresie udzielonego upoważnienia, w szczególności w celu udostępniania konta w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Burdy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Burda. Administratorem w/w danych osobowych jest Burda. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

7.3 Wszelkie informacje dotyczące Użytkowników Serwisu przechowywane w bazach danych Burda są przechowywane i przetwarzane przez Burda z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia i zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.) i zasadami określonymi powyżej oraz wytycznymi GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Administratorem w/w danych osobowych będzie Burda. Informacje podane przez Użytkownika w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów Burda z Użytkownikami oraz w celu udoskonalania Serwisu, w tym lepszego dostosowywania prezentowanych przez Burda treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników Serwisu. Burda umożliwia Użytkownikom sieci Internet dokonywanie samodzielnej decyzji w zakresie korzystania z Serwisu i zakresu takiego korzystania, w tym przekazywanych Burda informacji o sobie. Wszyscy Użytkownicy mają możliwość dostępu do większości usług Serwisu (w szczególności do zapoznawania się z zamieszczonymi na Forum treściami) bez konieczności rejestracji i podawania informacji o sobie, przy czym możliwość zamieszczania wierszy oraz aktywny udział w Forum (np. możliwość pisania własnych komentarzy, udzielania odpowiedzi na komentarze innych użytkowników, zamieszczanie własnych utworów, itp.) wymagają uprzedniego zarejestrowania się.


7.4 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Społeczności www.kobieta.pl/wiersze jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Burda. W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na
społeczność(at)kobieta.pl wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez Burda z aktywnego adresu, który jest w systemie serwisu www.kobieta.pl/wiersze przypisany do danego Użytkownika. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych serwisu www.kobieta.pl/wiersze w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych Użytkownika nie skutkuje usunięciem z serwisu www.kobieta.pl/wiersze treści wygenerowanych przez niego, które będą przechowywane i archiwizowane w Serwisie.
7.5 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204).


8. POZIOM ZAAWANSOWANIA
8.1 www.kobieta.pl/wiersze to serwis, w którym wszyscy odwiedzający go mają możliwość obserwowania, jak każdy z autorów wierszy rozwija się i nabiera umiejętności pisarskich.
Sukcesywnie, po spełnieniu określonych kryteriów, każdy z autorów umieszczających wiersze w naszym serwisie wspina się na coraz to wyższy poziom zaawansowania. Poziomów jest dwanaście.
Przy pokonywaniu kolejnych poziomów brane są pod uwagę trzy niezależne od siebie czynniki. Każdy z czynników jest tak samo istotny i aby przejść do kolejnego poziomu, należy osiągnąć określone wartości graniczne wszystkich trzech czynników (szczegóły przedstawione są w tabeli).


Czynniki, o których mowa, to:
Czas - dzień, w którym użytkownik rejestruje się w www.kobieta.pl/wiersze, jest dniem rozpoczęcia punktacji.
Wiersze - liczba wierszy ma również kluczowe znaczenie na drodze do dwunastego poziomu.
Głosy - Głosy oddane przez internautów na wiersze. Aby ułatwić osiąganie wyższych poziomów, bierzemy pod uwagę średnią głosów oddanych na wszystkie wiersze danego autora. Wszystkie trzy czynniki muszą być spełnione aby przejść na wyższy poziom.

8.2Głosowanie na wiersze
Głosować można po zalogowaniu się w serwisie. Na jeden wiersz każdy z internautów może oddać najwyżej jeden głos. Nieuczciwe oddawanie głosów prowadzi do wyzerowania liczby głosów i/lub usunięcia wiersza i/lub usunięcia konta (kontrola administratora).

9. ZAMIESZCZANIE WIERSZY

9.1Użytkownik może po zalogowaniu się dodać jeden wiersz dziennie.

9.2 Dodawane wiersze muszą być zgodne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz nie mogą zawierać:

drastycznych błędów ortograficznych; 
znaków @#$%&><|^+=~}{ ciągów wykrzykników i ciągów znaków zapytania;
 
przekleństw, wulgaryzmów i wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe, w których część liter została zastąpiona znakami np. gwiazdką (*), kropką (.), myślnikiem (?) itp. treści obscenicznych;
 
treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
treści przedstawiających przemoc, treści pornograficznych lub materiałów o tematyce rasistowskiej;
treści naruszających prawo do prywatności;
 
materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody autora;
 
treści promujących, zachęcających lub oferujących instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum)
 
reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Burda.
 

9.3 Podczas dodawania wiersza stosuj polskie znaki: ą, ę, ś, ź itp. Jeżeli nie masz możliwości stosowania polskich znaków, dodaj cały wiersz bez nich. (Wiersze, w których raz są stosowane polskie znaki, a raz nie, będą usuwane.) Wiersze, w których nie będą przestrzegane wyżej wymienione wskazówki, będą usuwane bez ostrzeżenia.
 

9.4 Zabronione jest umieszczanie wierszy innych użytkowników pod swoim pseudonimem. Wszelkie próby plagiatu będą w konsekwencji prowadziły do usunięcia konta.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez autorów i czytelników w pseudonimach: nazwisk, nazw, imion i innych wyrażeń, jednoznacznie wskazujących na postać historyczną, artystę, polityka lub inną znaną osobę itp.
Niedopuszczalne jest używanie pseudonimów zawierających wulgaryzmy lub skojarzenia z nimi, oraz obrażających uczucia innych.
Niedopuszczalne jest zamieszczanie (bez zgody obsługi serwisu www.kobieta.pl/wiersze) tekstów promujących inne serwisy internetowe (usługi lub towary), adresów stron www, itp. Wyżej wymienione teksty (wiersze), zamieszczone bez zgody obsługi serwisu www.kobieta.pl/wiersze, będą usuwane.
Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie działać na szkodę serwisu www.kobieta.pl/wiersze i nie będzie w żaden sposób prowadzić do naruszenia dobrego imienia serwisu i jego zaufania społecznego.
10. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY DO WIERSZY 

10.1 Komentarze mogą dodawać tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu;
 
Aby komentarz został zaakceptowany, musi dotyczyć komentowanego wiersza, jego formy, treści lub przekazu, może nawiązywać do twórczości autora.
 
Nie są akceptowane komentarze, zawierające wulgaryzmy, obrażające innych, prowokujące do kłótni itp, Twój pseudonim znajduje się przy każdym Twoim komentarzu.
 
Jedna osoba może zamieścić dowolną ilość komentarzy do każdego wiersza.
 

11. ZGŁASZANIE KOMENTARZY NIEZGODNYCH Z TREŚCIĄ REGULAMINU I BLOKOWANIE KONT


11.1 Każdy zalogowany użytkownik serwisu ma możliwość zgłoszenia komentarza i/lub innych zamieszczonych przez użytkowników treści naruszające regulamin.
 
Zgłoszony komentarz pozostaje na stronie. Następnie komentarz sprawdzany jest przez moderatora i jeżeli moderator uzna, że któryś z punktów regulaminu został naruszony, dopiero wtedy komentarz zostaje usunięty.
 
11.2 Istnieje możliwość natychmiastowego zablokowania konta użytkownika na czas określony lub nieokreślony jeśli użytkownik w widoczny sposób złamał zasady regulaminu. O usunięciu lub zbanowaniu użytkownika decyduje administrator strony.
 

12. KONTO 
12.1 Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie www.kobieta.pl/wiersze.
 
12.2 Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 
12.3 W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu i/lub gdy zastosowana przez Użytkownika nazwa Konta narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie i pokrewnych oraz prawa osobiste) i/lub dobre obyczaje, jego konto może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte.
12.4 Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 
12.5 Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.
 
Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 


12.6 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z założonego przez siebie Konta oraz za zamieszczane przez siebie w serwisie materiały. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez Użytkownika hasłem. Serwis ani Burda nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

12.7 Jeśli Konto danego Użytkownika zostało usunięte z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie Burdy jest uprawnione do umożliwienia innym Użytkownikom stosowania nazwy Konta (loginu) należącego do Użytkownika zamkniętego Konta.

12.8 Serwis zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu Konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu..

13. INNE ELEMENTY www.kobieta.pl/wiersze 
13.1 Forum
 
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania forumowej netykiety:
 
    Nie spamuj - obejmuje to: wstawianie wielu postów z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów
    Nie zamieszczaj materiałów "dla dorosłych" - obejmuje to między innymi: materiały bądź linki pornograficzne lub graficzne obrazy przedstawiające śmierć lub przemoc. Należy pamiętać, że odwiedzają nas goście w różnym wieku - uszanuj ten fakt pisząc swoje posty.
    Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany.
    Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora.
    Unikaj obraźliwych sformułowań i wulgaryzmów. Moderatorzy będą pilnować osób, które nieustannie posługują się obraźliwym językiem, albo próbują oszukać w jakikolwiek sposób autocenzora.
    Dyskusje na temat nielegalnego oprogramowania, linki do stron je zawierających są zabronione, podobnie jak dyskusje opisujące czynności związane z zażywaniem narkotyków, hakerstwo i inne nielegalne zachowania.
    Posty nie mogą zawierać treści molestujących lub pełnych nienawiści. Prosimy także o zachowanie szczególnej kultury wypowiedzi i szacunku wobec dyskutantów w przypadku dyskusji na tematy polityczne, religijne czy etyczne.
    Nie podgrzewaj atmosfery - Dotyczy to ataków osobistych skierowanych przeciwko innym użytkownikom, wykpiwanie, wyśmiewanie, napastowanie kogoś. Takie posty lub tematy będą kasowane lub zamykane natychmiast.
    Zabrania się rejestrowania się pod wieloma nickami i angażowania się w "wieloosobowość" tzn. udawanie, że jest się wieloma różnymi osobami. Osoba dopuszczająca się takich działań zostanie „zbanowana".
    Staraj się otwierać wątki w odpowiednich działach forum. Jest ono podzielone tak, aby wątki grupowane były tematycznie. W przypadku, gdy dany wątek będzie zamieszczony w nieodpowiednim dziale, może on zostać przeniesiony do właściwego działu.
    Unikaj WIELKICH LITER - w Internecie oznacza to, że krzyczysz.
    Wszelkie wątki lub posty, które mają na celu skrytykowanie lub zakwestionowanie decyzji moderatora zostaną natychmiast usunięte. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące czynności moderatora, proszę przesłać danemu moderatorowi lub administratorowi e-maila lub wiadomość prywatną.
   

14. ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI KOBIETA.PL/WIERSZE
14.1 Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności Kobieta.pl/wiersze. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach Kobieta.pl/wiersze co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu www.kobieta.pl/wiersze po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien usunąć Konto.

15. KONTAKT 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu Kobieta.pl, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres:
 spolecznosc@kobieta.pl

16. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności wchodzą w życie w terminie ….. dni od dnia opublikowania na stronie www.kobieta.pl/wiersze. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.Dodaj swój wiersz

Ostatnie komentarze

Wiersze znanych

Adam Mickiewicz Franciszek Karpiński
Juliusz Słowacki Wisława Szymborska
Leopold Staff Konstanty Ildefons Gałczyński
Adam Asnyk Krzysztof Kamil Baczyński
Halina Poświatowska Jan Lechoń
Tadeusz Borowski Jan Brzechwa
Czesław Miłosz Kazimierz Przerwa-Tetmajer

więcej »

Autorzy na topie

kazap

Bella Jagódka

Ola

magda*

(OLA)

Maryla


więcej »